คะแนนสูง-ตํ่า แอด 53 ม.เกษตรฯ

9 มิ.ย.

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  . 
             คณะเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร วิทยาเขตบางเขน 18,769.10-13,539.45 สาขาวิชาการจัดการศัตรูพืช วิทยาเขตบางเขน 16,481.30-13,406.60 สาขาวิชาเคมีการเกษตร วิทยาเขตบางเขน 16,282.75-10,363.75 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 17,050.40-14,363.00 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 18,120.05-15,370.00 สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน นานาชาติ ภาคพิเศษ วิทยาเขตบางเขน 14,617.75-9,393.55 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน 19,971.90-19,086.50 สาขาวิชาการจัดการ 20,177.50-18,374.05 สาขาวิชาการจัดการการผลิต 19,209.05-17,661.50 สาขาวิชาการตลาด 20,302.05-18,757.90 สาขาวิชาบัญชี 21,108.30-19,755.60 สาขาวิชาบัญชี ภาคพิเศษ 19,742.70-18,127.20 คณะประมง 17,319.00-14,310.95 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา 19,697.65-12,143.55 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 25,071.90-21,707.45 สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 20,978.60-17,354.05

 .

               สาขาวิชาภาษาเยอรมัน 19,881.95-17,031.05 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 22,333.85-20,092.45 สาขาวิชาภาษาจีน (รูปแบบที่ 1) 22,778.05-20,037.05 (รูปแบบที่ 2) 22,175.45-15,047.90 สาขาวิชาภาษาไทย 20,853.75-18,685.90 สาขาวิชาวรรณคดี กลุ่มวรรณคดีไทย 19,346.40-14,099.10 กลุ่มวรรณคดีอังกฤษ 21,582.05-17,343.90 สาขาวิชาการเดินทางและท่องเที่ยว สอบวิชาคณิตศาสตร์ (รูปแบบที่ 1) 21,726.55-19,117.70 สอบวิชาภาษาฝรั่งเศส (รูปแบบที่ 2 )19,642.10-19,114.00 สอบวิชาภาษาญี่ปุ่น (รูปแบบที่ 2) 20,550.95-18,737.65 สอบวิชาภาษาจีน (รูปแบบที่ 2) 20,127.90-18,767.35 สาขาวิชาการโรงแรม สอบวิชาคณิตศาสตร์ (รูปแบบที่ 1) 20,210.90-19,279.75 สอบวิชาภาษาฝรั่งเศส (รูปแบบที่ 2) 20,004.40-19,020.20 สอบวิชาภาษาญี่ปุ่น (รูปแบบที่ 2) 20,819.75-18,837.20 สอบวิชาภาษาจีน (รูปแบบที่ 2) 20,315.45-19,048.00 สาขาวิชาสื่อสารมวลชน (รูปแบบที่ 1) 20,833.15-19,074.50 (รูปแบบที่ 2) 22,170.35-21,074.75 สอบวิชาภาษาฝรั่งเศส (รูปแบบที่ 3) 18,658.60-17,229.20 สอบวิชาภาษาเยอรมัน (รูปแบบที่ 3) 17,583.75-17,583.75 สอบวิชาภาษาญี่ปุ่น (รูปแบบที่ 3) 20,766.25-17,372.40 สอบวิชาภาษาจีน (รูปแบบที่ 3) 18,994.95-17,876.20 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ 21,671.10-19,248.70
  . 
                 คณะวนศาสตร์ สาขาวิชาวนศาสตร์ 18,448.00-14,949.80 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้ 17,506.25-14,604.00 สาขาวิชาเทคโนโลยีเยื่อและ     กระดาษ 18,317.30-12,104.55 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 18,041.65-13,250.85 สาขาวิชาเคมี 18,616.85-15,535.60 สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม 18,888.20-14,059.95 สาขาวิชาชีววิทยา 18,932.55-13,442.75 สาขาวิชาสัตววิทยา 17,269.10-12,182.70 สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ 16,985.20-13,847.95 สาขาวิชาพันธุศาสตร์ 17,689.45-14,759.15 สาขาวิชาจุลชีววิทยา 17,646.50-15,388.50 สาขาวิชาชีวเคมี 17,773.15-10,366.10 สาขาวิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป 17,456.10-10,774.05 สาขาวิชาฟิสิกส์ 17,735.50-11,361.05 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 19,058.70-14,065.80 สาขาวิชาสถิติ 17,856.70-11,047.85 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 17,001.65-14,642.65 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ 17,318.10-14,139.45 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ 16,619.20-13,578.30

 .

                คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตบางเขน 21,199.90-18,278.20 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา วิทยาเขตบางเขน 19,159.25-17,139.00 สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิทยาเขตบางเขน 18,286.25-16,304.25 สาขาวิชาโยธา-ทรัพยากรน้ำ วิทยาเขตบางเขน 18,568.45-15,058.15 คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน (เคมี เครื่องกล ไฟฟ้า โยธา อุตสาหการ การบินและอวกาศ ไฟฟ้าเครื่องกลฯ วัสดุ) 21,197.15-17,844.50 (ภาคพิเศษ) สาขาวัสดุ ไฟฟ้า อุตสาหการ เครื่องกล ไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต 19,311.00-15,071.20 กลุ่มวิทยาเขตบางเขน (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 15,883.25-13,750.70 สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ วิทยาเขตบางเขน (หลักสูตรนานาชาติ) 18,666.15-15,341.80 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต วิทยาเขตบางเขน (หลักสูตรนานาชาติ) 16,066.35-12,904.10 สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (การบินและอวกาศ) และสาขาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรร่วมฯ 2ปริญญา) 19,747.25-15,630.85 สถาบันสมทบวิทยาลัยการชลประทาน สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน 16,687.55-13,397.85
    .
               คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) 20,383.10-19,616.80 สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) 20,266.05-19,370.70 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) 19,701.05-17,911.35 สาขาวิชาธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) 19,776.20-18,875.20 สาขาวิชาสุขศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) 18,768.00-17,623.60 สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) 19,000.40-17,037.55 คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 21,133.40-19,088.10 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร 19,017.30-16,771.75 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 18,794.70-16,127.70 สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร 18,583.05-16,967.10 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ภาคพิเศษ 19,618.50-17,117.80 สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร ภาคพิเศษ 16,961.70-15,740.20 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 20,370.60-19,269.25 สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์ 19,397.70-18,384.80 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 21,387.10-19,100.20 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 18,787.80-16,455.90
    .
                 คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา (สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรม) 16,812.40-12,946.35 สาขาวิชาจิตวิทยา (สาขาจิตวิทยาคลินิก) 17,498.75-15,034.65 สาขาวิชาจิตวิทยา (สาขาจิตวิทยาพัฒนาการ) 16,638.55-14,966.75 สาขาวิชาจิตวิทยา (สาขาจิตวิทยาชุมชน) 17,114.55-12,759.25 สาขาวิชาภูมิศาสตร์ 16,557.60-13,717.65 สาขาวิชาประวัติศาสตร์ สอบวิชาคณิตศาสตร์ 19,105.85-17,383.15 สอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 18,414.20-17,405.25 สอบวิชาภาษาญี่ปุ่น 18,166.70-17,506.30 สอบวิชาภาษาจีน 18,469.20-17,383.80 สอบวิชาภาษาอาหรับ 17,929.70-17,929.70 สอบวิชาภาษาบาลี 17,581.25-17,581.25 สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครอง) สอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 17,218.45-14,950.45 สอบวิชาภาษาเยอรมัน 16,728.30-16,312.95 สอบวิชาภาษาญี่ปุ่น 17,145.45-15,652.75 สอบวิชาภาษาจีน 17,599.50-15,131.15 สอบวิชาภาษาบาลี 18,753.15-18,753.15 สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (บริหารรัฐกิจ) สอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 18,369.05-14,246.05 สอบวิชาภาษาเยอรมัน 18,875.95-17,232.30 สอบวิชาภาษาญี่ปุ่น 18,920.05-14,176.40 สอบวิชาภาษาจีน 20,407.70-13,944.55 สอบวิชาภาษาอาหรับ 16,319.35-14,084.15 สอบวิชาภาษาบาลี 15,157.40-14,249.30 สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (บริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย) สอบภาษาฝรั่งเศส 17,572.75-13,245.65 สอบภาษาญี่ปุ่น 18,089.70-14,497.50 สอบภาษาจีน 17,977.90-13,321.85 สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) สอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 18,789.40-17,716.70 สอบวิชาภาษาเยอรมัน 20,261.90-20,261.90 สอบวิชาภาษาญี่ปุ่น 20,989.35-17,945.60 สอบวิชาภาษาจีน 19,414.90-17,747.35 สอบวิชาภาษาบาลี 18,024.60-18,024.60 สาขาวิชานิติศาสตร์ สอบวิชาคณิตศาสตร์ 20,659.35-19,261.55 สอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 19,727.60-19,356.45 สอบวิชาภาษาจีน 20,537.05-20,537.05 สอบวิชาภาษาบาลี 19,317.05-19,317.05 สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 21,167.35-18,978.00 สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครอง) ภาคพิเศษ สอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 14,010.40-10,097.30 สอบวิชาภาษาญี่ปุ่น 17,685.00-11,401.25 สอบวิชาภาษาจีน 19,080.30-10,664.00 สอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 16,126.35-9,912.30 สอบวิชาภาษาเยอรมัน 15,148.10-15,148.10 สอบวิชาภาษาญี่ปุ่น 16,560.30-9,157.70 สอบวิชาภาษาจีน 16,049.40-13,988.05 สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (บริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย) ภาคพิเศษ (ฝรั่งเศส) 13,867.25-12,068.15 (เยอรมัน) 16,323.65-16,279.85 (ภาษาจีน) 14,853.50-14,853.50 สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) ภาคพิเศษ สอบภาษาฝรั่งเศส 16,627.00-14,143.95 สอบภาษาเยอรมัน 16,174.35-16,174.35 สอบภาษาญี่ปุ่น 17,508.60-14,206.70 สอบภาษาจีน   17,878.10-14,166.50 สาขาวิชานิติศาสตร์ ภาคพิเศษ สอบวิชาคณิตศาสตร์   19,860.40-17,444.80 สอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 18,602.70-17,972.95 สอบวิชาภาษาเยอรมัน 18,335.10-18,335.10 สอบวิชาภาษาญี่ปุ่น 18,557.15-18,557.15 สอบวิชาภาษาจีน 18,309.40-17,685.20 สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ภาคพิเศษสอบวิชาคณิตศาสตร์ 18,493.40-15,239.80 สอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 18,078.75-  17,106.30 สอบวิชาภาษาเยอรมัน 17,222.80-15,233.40 สอบวิชาภาษาญี่ปุ่น   18,896.85-15,434.20 สอบวิชาภาษาจีน 18,801.30-15,343.10 สอบวิชาภาษาอาหรับ   17,719.25-17,719.25 สอบวิชาภาษาบาลี 17,482.05-16,861.00
   .
             คณะอุตสาหกรรมเกษตร (สาขาเทคโนโลยีการบรรจุ วิทยาศาสตร์และเทคโนฯการอาหาร เทคโนฯชีวภาพ พัฒนาผลิตภัณฑ์ฯ) 19,910.80-14,937.45 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ 17,150.50-8,362.45 สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร 17,403.95-13,615.15 คณะเกษตรกำแพงแสน สาขาเกษตรศาสตร์ (กีฏวิทยา โรคพืช ปฐพีวิทยา พืชสวน พืชไร่นา นิเทศศาสตร์เกษตร ฯลฯ) 18,681.00-10,940.25 สาขา วิชาเครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร วิทยาเขตกำแพงแสน 14,408.70-8,148.75 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร วิทยาเขตกำแพงแสน 16,317.10-11,221.30 สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 17,027.30-13,549.05 คณะ วิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสน สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร วิทยาเขตกำแพงแสน   15,013.05-10,585.00 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิทยาเขตกำแพงแสน 15,803.65-14,007.10 สาขาวิชาวิศวกรรมการอาหาร วิทยาเขตกำแพงแสน 16,173.45-13,214.75 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน วิทยาเขตกำแพงแสน 16,159.40-12,513.55 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา วิทยาเขตกำแพงแสน 15,314.80-13,364.95 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 17,643.80-14,480.30 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) วิทยาเขตกำแพงแสน 15,036.60-12,292.75 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ภาคพิเศษ) วิทยาเขตกำแพงแสน 15,198.60-10,260.00 สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร (ภาคพิเศษ) วิทยาเขตกำแพงแสน 13,279.50-10,806.45 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา (วท.บ.) (หลักสูตร 4 ปี) วิทยาเขตกำแพงแสน 13,643.65-10,553.95 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ฯ (หลักสูตร 5 ปี) สาขาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา (ศษ.บ.) วิทยาเขตกำแพงแสน 18,296.40-16,736.90 สาขาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ศึกษา (ศษ.บ.)   วิทยาเขตกำแพงแสน 20,568.25-18,508.45 สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา (ศษ.บ.)  วิทยาเขตกำแพงแสน 17,362.75-15,452.40 สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา (ศษ.บ.)   วิทยาเขตกำแพงแสน 19,873.50-18,577.05
  . 
            คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี วิทยาเขตกำแพงแสน 15,557.75-9,660.40 สาขาวิชาฟิสิกส์ วิทยาเขตกำแพงแสน 14,596.80-10,494.35 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาเขตกำแพงแสน 15,176.70-10,732.60 สาขาวิชาจุลชีววิทยา วิทยาเขตกำแพงแสน 15,085.30-13,055.80 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 15,151.50-12,673.10 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาเขตกำแพงแสน 20,732.40-18,432.80 สาขาวิชาการจัดการ วิทยาเขตกำแพงแสน 17,535.20-15,804.30 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ) วิทยาเขตกำแพงแสน 15,005.40-9,798.10 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาคพิเศษ) วิทยาเขตกำแพงแสน 18,692.65-15,779.00 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) วิทยาเขตกำแพงแสน 13,365.95-10,112.55 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาเขตกำแพงแสน 16,681.85-8,565.85 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ วิทยาเขตศรีราชา 17,397.50-15,027.10 สาขาวิชาการตลาด วิทยาเขตศรีราชา 18,579.20-15,069.40 สาขาวิชาการเงิน วิทยาเขตศรีราชา 18,253.95-15,333.55 สาขาวิชาการโรงแรม สอบวิชาภาษาฝรั่งเศส วิทยาเขตศรีราชา 18,036.30-14,468.45 สอบวิชาภาษาจีน วิทยาเขตศรีราชา 17,558.35-14,654.90 สอบวิชาภาษาญี่ปุ่น วิทยาเขตศรีราชา 18,622.90-14,419.60 สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ วิทยาเขตศรีราชา 20,484.80-15,515.00 สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว วิทยาเขตศรีราชา 17,671.70-13,019.30 สาขาวิชาการบัญชีบริหาร วิทยาเขตศรีราชา 19,001.65-16,587.55 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ วิทยาเขตศรีราชา 19,084.35-16,123.20 สาขาวิชาการจัดการ (ภาคพิเศษ) วิทยาเขตศรีราชา 15,447.35-13,486.75 สาขาวิชาการตลาด (ภาคพิเศษ) วิทยาเขตศรีราชา 17,995.15-13,138.50 สาขาวิชาการเงิน (ภาคพิเศษ) วิทยาเขตศรีราชา 15,858.65-13,967.00 สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาคพิเศษ) วิทยาเขตศรีราชา 17,237.50-14,159.70 สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (ภาคพิเศษ) วิทยาเขตศรีราชา 16,772.95-13,989.25 สาขาวิชาการบัญชีบริหาร (ภาคพิเศษ) วิทยาเขตศรีราชา 16,490.45-14,801.25 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) วิทยาเขตศรีราชา 16,905.65-14,504.20
 .  
               คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตศรีราชา 15,827.65-12,840.15 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาเขตศรีราชา 16,237.05-13,539.40 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตศรีราชา 14,459.35-12,121.90 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) วิทยาเขตศรีราชา 13,415.40-9,786.25 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ) วิทยาเขตศรีราชา 14,616.10-7,573.70 คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิทยาเขตศรีราชา 16,464.90-9,982.70 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ วิทยาเขตศรีราชา 16,409.20-12,349.85 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิทยาเขตศรีราชา 15,753.70-9,745.40 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตศรีราชา 17,687.70-12,202.95 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต (ภาคพิเศษ) วิทยาเขตศรีราชา 13,504.20-10,461.20

              วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ วิทยาเขตศรีราชา 18,276.85-12,781.45 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต วิทยาเขตฯ สกลนคร 14,335.75-9,439.80 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตฯ สกลนคร 14,923.30-9,719.55 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม วิทยาเขตฯ สกลนคร 14,900.05-8,362.40 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตฯ สกลนคร 14,169.60-9,773.40 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (เคมีประยุกต์) วิทยาเขตฯ สกลนคร 15,911.50-9,122.55 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) วิทยาเขตฯ สกลนคร 12,310.00-12,103.80 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) วิทยาเขตฯ สกลนคร 12,955.70-11,834.85 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ) วิทยาเขตฯ สกลนคร 11,837.90-10,374.70 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร วิทยาเขตฯ สกลนคร 13,837.50-9,684.40 สาขาวิชาทรัพยากรเกษตร วิทยาเขตฯ สกลนคร 12,556.50-8,975.20 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ วิทยาเขตฯ สกลนคร 14,909.10-10,026.05 สาขาวิชาบัญชี วิทยาเขตฯ สกลนคร 16,578.75-9,309.15 สาขาวิชาการตลาด วิทยาเขตฯ สกลนคร 15,116.30-8,826.45 สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว วิทยาเขตฯ สกลนคร 17,025.80-8,425.60 โครงการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต วิทยาเขตฯ สกลนคร 16,146.85-13,760.35 โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว ภาคพิเศษ 18,046.00-7,352.90

 .

 .

ที่มา : เดลินิวส์ออนไลน์

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: