มหาวิทยาลัย ยอดนิยม 2010

7 มิ.ย.

 ประกาศผลโหวตจากการเก็บข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ www.eduzones.com

ตั้งแต่เดือน ธันวาคม 52 – เม.ย. 53 รวมระยะเวลา 5 เดือน มีผู้ร้วมโหวดทั้งสิ้น 52,833คน

โดยการโหวตครั้งนี้ เป็นการจัดทำเพื่อเก็บข้อมูลให้กับนักเรียน และผู้ปกครองได้ทราบถึงกระแสความนิยมของแต่ละคณะ และมหาวิทยาลัย เพื่อนำเอาข้อมูลไปปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อไป

สำหรับผลโหวต มหาวิทยาลัยยอดนิยม ประจำปี 2010 มีดังนี้

.

 ส่วนที่ 1 มหาวิทยาลัยทางรัฐ

.

 มหาวิทยาลัยในประเทศที่สวยที่สุดที่ได้รับความนิยมสูงสุด

อันดับ 1. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

อันดับ 2. มหาวิทยาลัยบูรพา

อันดับ 3. มหาวิทยาลัยนเรศวร

อันดับ 4. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อันดับ 5. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อันดับ 6. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อันดับ 7. มหาวิทยาลัยมหิดล

อันดับ 8. มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อันดับ 9. มหาวิทยาลัยรามคำแหง

อันดับ 10. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

.

 สาขาศิลปะที่ได้รับความนิยมสูงสุด

อันดับ 1. มหาวิทยาลัยศิลปากร

อันดับ 2. มหาวิทยาลัยบูรพา

อันดับ 3. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อันดับ 4. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อันดับ 5. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อันดับ 6. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อันดับ 7. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อันดับ 8. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

อันดับ 9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

.

 สาขาศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ที่ได้รับความนิยมสูงสุด

อันดับ 1. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อันดับ 2. มหาวิทยาลัยศิลปากร

อันดับ 3. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อันดับ 4. มหาวิทยาลัยนเรศวร

อันดับ 5. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อันดับ 6. มหาวิทยาลัยบูรพา

อันดับ 7. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อันดับ 8. มหาวิทยาลัยรามคำแหง

อันดับ 9. มหาวิทยาลัยขอนแก่น

.

 สาขาวิทยาศาสตร์/แพทย์ที่ได้รับความนิยมสูงสุด

อันดับ 1. มหาวิทยาลัยมหิดล

อันดับ 2. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อันดับ 3. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อันดับ 4.  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อันดับ 5. มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อันดับ 6. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

อันดับ 7. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อันดับ 8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

อันดับ 9. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อันดับ 10. มหาวิทยาลัยศิลปากร

.

 สาขาสื่อสาร/นิเทศที่ได้รับความนิยมสูงสุด

อันดับ 1.  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อันดับ 2. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อันดับ 3. มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์

อันดับ 4. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อันดับ 5. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อันดับ 6. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

อันดับ 7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

.

 สาขาวิศวกรรมศาสตร์ที่ได้รับความนิยมสูงสุด

อันดับ 1. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

อันดับ 2. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อันดับ 3. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อันดับ 4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

อันดับ 5. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อันดับ 6. มหาวิทยาลัยมหิดล

อันดับ 7. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

.

 มหาวิทยาลัยต่างจังหวัดที่น่าเรียนที่สุดที่ได้รับความนิยมสูงสุด

อันดับ 1. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

อันดับ 2. มหาวิทยาลัยบูรพา

อันดับ 3. มหาวิทยาลัยนเรศวร

อันดับ 4. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อันดับ 5. มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อันดับ 6. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อันดับ 7. มหาวิทยาลัยรามคำแหง

อันดับ 8. มหาวิทยาลัยศิลปากร

อันดับ 9. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

.

 สาขาสถาปัตย์/ออกแบบที่ได้รับความนิยมสูงสุด

อันดับ 1. มหาวิทยาลัยศิลปากร

อันดับ 2. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

อันดับ 3. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อันดับ 4. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อันดับ 5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

อันดับ 6. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อันดับ 7. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อันดับ 8. มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อันดับ 9. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

.

 สาขาภาษาต่างประเทศที่ได้รับความนิยมสูงสุด

อันดับ 1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อันดับ 2. มหาวิทยาลัยบูรพา

อันดับ 3. มหาวิทยาลัยเกษตร

อันดับ 4. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

อันดับ 5. มหาวิทยาลัยศิลปากร

อันดับ 6. มหาวิทยาลัยมหิดล

อันดับ 7. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อันดับ 8. มหาวิทยาลัยรามคำแหง

อันดับ 9. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อันดับ 10. มหาวิทยาลัยรีนครินทรวิโรฒ

.

 สาขานิติ/รัฐศาสตร์/สังคมที่ได้รับความนิยมสูงสุด

อันดับ 1. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

อันดับ 2. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อันดับ 3. มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

อันดับ 4. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อันดับ 5. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อันดับ 6. มหาวิทยาลัยบูรพา

อันดับ 7. มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อันดับ 8. มหวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

.

 สาขาวิทย์/อุตสาหกรรมเทคโนฯที่ได้รับความนิยมสูงสุด

อันดับ 1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อันดับ 2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

อันดับ 3. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

อันดับ 4. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อันดับ 5. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อันดับ 6. มหาวิทยาลัยมหิดล

อันดับ 7. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อันดับ 8. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

.

 สาขาบัญชี-บริหารที่ได้รับความนิยมสูงสุด

อันดับ 1. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อันดับ 2. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อันดับ 3. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อันดับ 4. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อันดับ 5. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อันดับ 6. มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อันดับ 7. มหาวิทยาลัยบูรพา

อันดับ 8. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

.

 หลักสูตรอินเตอร์ที่น่าเรียนที่สุดที่ได้รับความนิยมสูงสุด

อันดับ 1. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

อันดับ 2. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

อันดับ 3. มหาวิทยาลัยรังสิต

อันดับ 4. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

อันดับ 5. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

อันดับ 6. มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

อันดับ 7. มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

อันดับ 8. มหาวิทยาลัยศรีปทุม

อันดับ 9. มหาวิทยาลัยสยาม

อันดับ 10.มหาวิทยาลัยแสตมฟอร์ด

.

.

 ส่วนที่ 2 มหาวิทยาลัยเอกชน

.

.

สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ http://blog.eduzones.com/futurecareer/49772

.

.

ที่มา : www.eduzones.com

ติดตามผลการโหวตมหาวิทยาลัยยอดนิยมได้ที่นี่ http://expo.eduzones.com/2010/

โฆษณา

มีการตอบกลับหนึ่งครั้ง to “มหาวิทยาลัย ยอดนิยม 2010”

  1. ลูกแม่โดม 21/09/2010 ที่ 11:19 pm #

    ธรรมศาสตรรรรรรรรรรร์

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: